Det talas mycket om hur man ska få fart på den ekonomiska tillväxten efter coronapandemin. Alla regeringens stödpaket, bidrag och stimulanser syftar till att få igång tillväxten igen när denna mörka tid kan lämnas bakom oss. Just nu handlar allt om att få så många livskraftiga företag att kunna övervintra så att de står startklara igen när tillräckligt många människor är vaccinerade och man kan lätta på restriktionerna.

Vad är tillväxt?

Tillväxt är helt enkelt när ekonomin växer. Hur mäter man då om ett lands ekonomi växer eller krymper? Ekonomins tillväxttakt mäts at BNP eller bruttonationalprodukten. Bruttonationalprodukten är värdet på alla tjänster och varor som produceras i landet på ett år. För att kunna jämföra BNP mellan länder som är olika stora så kan man använda begreppet BNP per capita. BNP per capita är helt enkelt bruttonationalprodukten delat på antalet invånare i landet. BNP per capita är därför ett enkelt mått att använda om man vill jämföra hur det går ekonomiskt för olika länder.

Hur får vi mer tillväxt?

Tillväxt trivs i fria demokratier med klara spelregler. När lagar och regler är förutsägbara och när även övriga förhållanden i landet anses stabila så har människor framtidstro och företagen vågar investera. Det är också lättare att få tillväxt i länder där det lönar sig att arbeta. Det är därför gynnsamt för tillväxten om skatterna är så låga som möjligt, detta gäller även bidragen.

Hur man bäst stimulerar till tillväxt kan skilja sig lite beroende på vilka politiska partier man frågar. Många är inne på att sänkta skatter stimulerar ekonomin och ger tillväxt. Detta är så klart sant, dock menar andra att man inte kan få en trygg och konsumtionsvillig befolkning om mer grundläggande behov är uppfyllda fört. Självklart är det så att man behöver väl fungerade skolor och sjukvård om ett land ska utvecklas väl på sikt. Andra menar att staten bör lägga sig i marknaden så lite som bara möjligt. Genom att ge marknaden fria spelregler så kommer viljan att tjäna pengar automatiskt ge tillväxt till landet som helhet.

Kan tillväxt vara hållbar?

Många menar att man nu bör överge tillväxtmålen så som de ser ut idag eftersom dessa är långsiktigt orimliga att upprätthålla. I en tid när vi drastiskt måste dra ner på våra utsläpp för att rädda planeten är det inte längre möjligt att konsumera som vi gjort tidigare. För att anpassa oss bättre till en livsstil som vår planet klarar av menar många att vi alltså bör sluta räkna tillväxten som ett mått på hur bra det går för ett land. Istället föreslår många att man bör mäta mer mjuka värden såsom psykiskt välmående hos befolkningen eller exempelvis jämlikhet.

Det finns även ekonomer och forskare som menar att tillväxt är möjligt även i en värld där vi inte längre spyr ut en massa växthusgaser. Lösningen blir en cirkulär ekonomi där hänsyn ständigt tas till miljön och där alla resurser återanvänds i en oändlig cirkel.